ITP autoturisme
ITP autoutilitare
ITP microbuze
ITP autoutilitare
ITP autotractoare
ITP autoturisme
Bucuresti - Urziceni 249 - Auto Quattro

Legislatie ITP - Auto Quattro Industrial Corporate SRL

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 aprobata prin Legea nr. 167/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2005 aprobata prin Legea nr. 373/2005, vehiculele rutiere înmatriculate pot fi mentinute în circulatie numai daca se face dovada încadrarii acestora în cerintele tehnice specifice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prevazute în reglementarile nationale (RNTR 1/2005), prin inspectia tehnica periodica.

Suplimentar, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/ 2005 aprobata prin Legea nr. 432/2006, "începând cu data de 01 Aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirarii ITP sau a asigurarii RCA, se suspenda de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în aceasta situatie". Aceasta masura nu este imediat materializata, detinatorul vehiculului fiind înstiintat de catre M.A.I. - Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor asupra datei calendaristice a operarii efective a suspendarii certificatului de înmatriculare. "Suspendarea certificatului de înmatriculare se revoca de drept în cazul în care detinatorul vehiculului face dovada ca la data instituirii suspendarii îndeplinea toate conditiile prevazute de lege cu privire la asigurarea RCA si ITP".

Obligatia efectuarii inspectiei tehnice periodice precum si a respectarii periodicitatii acestora în functie de categoria vehiculului, revine detinatorului legal al acestuia.

Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei înmatriculari, iar pentru urmatoarea inspectie tehnica periodica, de la data celei precedente

Cerinte si proceduri RAR pentru efectuarea ITP

ART. 13
Inspectia tehnica periodica se executa numai la vehiculele rutiere la care se prezinta:
- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberata de organele de politie (completata în mod corespunzator cu datele necesare identificarii) sau, dupa caz, autorizatia provizorie de circulatie;
- cartea de identitate a vehiculului.

ART. 14
Vehiculele rutiere prezentate la inspectia tehnica periodica trebuie sa fie curate, în special caroseria, sasiul, ansamblurile si subansamblurile ce urmeaza sa fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominala.

ART. 15
La inspectia tehnica periodica se executa operatiunile cuprinse în Planul de operatiuni, al carui model este prevazut, în functie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 - 2 la reglementari. Ordinea de executare a operatiunilor precizate va fi stabilita de fiecare statie în functie de fluxul de efectuare a inspectiei tehnice periodice propriu, cu exceptia identificarii, care va fi prima operatiune efectuata.

ART. 16
 • (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspectia tehnica periodica se completeaza de catre inspectorul tehnic un raport de inspectie tehnica corespunzator categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., dupa caz, corespunzator categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspectie tehnica sau raportul de verificare R.A.R., dupa caz, se înregistreaza dupa finalizarea inspectiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator si în Registrul de evidenta a inspectiilor tehnice periodice (pâna la data stabilita de R.A.R.).
 • (2) Prima operatiune care se efectueaza în cadrul inspectiei tehnice periodice este identificarea.
 • (3) în cazul în care la identificare se constata necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuarii inspectiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumata la reprezentanta R.A.R. din judetul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. în acest caz nu se accepta efectuarea unei noi inspectii tehnice periodice decât dupa rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.
 • (4) Daca vehiculul rutier nu prezinta la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectueaza dupa aceea toate verificarile prevazute în Planul de operatiuni corespunzator categoriei vehiculului rutier si tipului de inspectie tehnica periodica efectuata, precum si verificarea dotarilor obligatorii.
 • (5) în continuare se procedeaza dupa cum urmeaza:
  • a) daca vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate în Planul de operatiuni corespunzator, inspectorul tehnic consemneaza în raportul de inspectie tehnica sau în raportul de verificare R.A.R., dupa caz, "Bun tehnic", semneaza, stampileaza si aplica matca elementului de securizare; consemneaza în anexa la certificatul de înmatriculare data pâna la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica periodica, semneaza, stampileaza, noteaza numarul de înregistrare al inspectiei tehnice periodice si aplica elementul de securizare corespunzator. în continuare, inspectorul tehnic aplica pe placa cu numarul de înmatriculare din fata ecusonul corespunzator inspectiei tehnice periodice, cu exceptia remorcilor si autovehiculelor cu doua sau trei roti, în cazul carora acesta se aplica pe placa cu numarul de înmatriculare din spate. Raportul de inspectie tehnica sau raportul de verificare R.A.R., dupa caz, completat se arhiveaza, la el atasându-se, dupa caz, buletinul de proba de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de proba de la operatiunea de verificare a eficacitatii sistemului de frânare.
  • b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentantele R.A.R. pentru inspectia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defectiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Daca vehiculul rutier corespunde cerintelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defectiuni, personalul R.A.R. consemneaza în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defectiuni]", semneaza, stampileaza si aplica matca elementului de securizare; consemneaza pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost mentionate defectiuni]", semneaza, stampileaza, noteaza numarul de înregistrare al inspectiei tehnice si aplica elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhiveaza, mentionându-se la rubrica "Observatii privind respingerea vehiculului la inspectia tehnica" numarul, seria si emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataseaza, dupa caz, buletinul de proba de la operatiunea de verificare a emisiilor poluante si/sau buletinul de proba de la operatiunea de verificare a eficacitatii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmâneaza persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspectia tehnica pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. în acest caz nu se fac mentiuni în anexa la certificatul de înmatriculare. Daca redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspectii tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerintele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplica pe anexa la certificatul de înmatriculare.
  • c) daca vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerintelor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemneaza defectiunile în raportul de inspectie tehnica sau în raportul de verificare R.A.R., dupa caz, la rubrica "Observatii privind respingerea vehiculului la inspectia tehnica" si marcheaza codurile defectelor constatate în momentul identificarii acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare pâna nu sunt consemnate explicit si amanuntit pe raport neconformitatile constatate la postul curent. La finalizarea inspectiei tehnice periodice, raportul de inspectie tehnica sau raportul de verificare R.A.R., dupa caz, se înmâneaza persoanei care a prezentat vehiculul la inspectia tehnica periodica.
 • (6) în cadrul inspectiei tehnice periodice va fi respectata ordinea posturilor de verificare comunicata R.A.R. si existenta în dosarul de autorizare al statiei. în eventualitatea modificarii succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicata R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o alta inspectie tehnica periodica pâna nu o finalizeaza pe cea curenta, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
 • (7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizeaza o înregistrare fotografica digitala cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvata în calculatorul statiei.
 • (8) Dupa finalizarea operatiunilor de verificare tehnica prevazute în Planul de operatiuni corespunzator, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevazuta la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prevazut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglementari.
 • (9) Reverificarea de catre personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectueaza în
 • (10) Nu se efectueaza reverificarea de catre personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de catre inspectorul tehnic la finalizarea inspectiei tehnice periodice în urmatoarele situatii:
  • a) nu s-a solicitat de catre R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat reverificarea vehiculului;
  • b) R.A.R. solicita reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezinta în intervalul de timp prevazut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3.
 • (11) Se interzice completarea a doua anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelasi vehicul.
 • (12) Datele de identificare si rezultatele inspectiei tehnice periodice se înregistreaza dupa finalizarea inspectiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator si în Registrul de evidenta a inspectiilor tehnice (pâna la data stabilita de R.A.R.).

ART. 17
 • (1) Daca în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentari la inspectia tehnica periodica defectiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defectiunile si se procedeaza potrivit art. 16 lit. a) din reglementari, data urmatoarei inspectii tehnice periodice urmând sa fie stabilita în functie de data la care s-a constatat remedierea.
 • (2) Daca aceste verificari evidentiaza si alte defectiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspectia tehnica periodica este conditionata de remedierea acestor defectiuni. în cazul în care controlul vizual general evidentiaza defectiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspectia tehnica periodica este conditionata de remedierea acestora.
 • (3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identificarii vehiculul rutier prezentat.
 • (4) în cazul depasirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentari, admis pentru remedierea defectiunilor, se va efectua o noua inspectie tehnica periodica.

ART. 18
Statia de inspectie tehnica periodica va pune la dispozitia R.A.R. datele privind activitatea de inspectie tehnica periodica.

ART. 19
 • (1) Reverificarea unui vehicul prevazuta la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezentarii acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activitatilor pentru care R.A.R. este abilitat prin legislatia în vigoare.
 • (2) Stabilirea oportunitatii reverificarii unui vehicul se realizeaza numai de catre personalul R.A.R. abilitat în acest scop.
 • (3) Reverificarea unui vehicul se efectueaza numai de catre personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspectie tehnica periodica si abilitat în acest scop.
 • (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatarii urmatoarelor:
  • a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului (constatare vizuala);
  • b) coroziuni strapunse sau deformatii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului (constatare vizuala);
  • c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fata a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducatorului auto (constatare vizuala);
  • d) lipsa elementelor principale de iluminare si semnalizare luminoasa (constatare vizuala);
  • e) aplicarea pe elementele de iluminare si semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente (constatare vizuala);
  • f) existenta unor elemente de iluminare si semnalizare luminoasa neomologate (constatare vizuala);
  • g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorari importante ale acestuia (constatare auditiva - zgomot anormal);
  • h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizuala în timpul functionarii motorului);
  • i) joc excesiv în sistemul de directie (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
  • j) anvelope care prezinta taieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorari importante vizibile (constatare vizuala);
  • k) eficacitate redusa a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
 • (5) Reverificarea se efectueaza conform Planurilor de operatiuni precizate prin prezentele reglementari.
 • (6) Se anuleaza de catre personalul R.A.R. abilitat inspectia tehnica periodica a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificarii se constata cel putin una din urmatoarele defectiuni:
  • a) neconcordante privind numarul de identificare al vehiculului;
  • b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului;
  • c) coroziuni strapunse sau deformatii semnificative ale caroseriei prin care este afectata siguranta rutiera si/sau utilizarea corespunzatoare a vehiculului;
  • d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale fata a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigura transparenta minima precizata prin reglementarile în vigoare;
  • e) lipsa elementelor principale de iluminare si semnalizare luminoasa (faruri, lampi de frânare, lampi de semnalizare);
  • f) aplicarea pe elementele principale de iluminare si semnalizare luminoasa de folii sau alte tratamente (faruri, lampi de frânare, lampi de semnalizare, lampi de pozitie);
  • g) existenta unor elemente de iluminare si semnalizare luminoasa neomologate;
  • h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorari importante ale acestuia;
  • i) emisii poluante care depasesc limitele stabilite prin prezentele reglementari;
  • j) joc excesiv în sistemul de directie;
  • k) eficacitate a sistemului de frânare mai mica decât limitele stabilite prin prezentele reglementari.
 • (7) Pentru fiecare reverificare efectuata se completeaza un raport de verificare R.A.R.
 • (8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor mentiona defectiunile care atrag anularea inspectiei tehnice periodice, precum si, ca Observatii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificarii si care sunt precizate în Planurile de operatiuni corespunzator.
 • (9) Raportul de verificare R.A.R. se înmâneaza prezentatorului vehiculului.
 • (10) în cazul anularii inspectiei tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, dupa remedierea defectiunilor, vehiculul se supune inspectiei tehnice periodice în statiile de inspectie tehnica periodica autorizate sau în statiile reprezentantelor R.A.R.